1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA: 

(d’ara endavant també les Condicions Generals o CGC):

D’una part, el proveïdor, FISANDECO (d’ara endavant també el prestador), amb domicili social en AVINGUDA PUIGMAL cantonada PLA DELS ESTUDIANTS – 08560 MANLLEU – BARCELONA, CIF/NIF 33931415K, telèfon d’atenció al client +34 660862860, i e-mail: info@restauraciofisandeco.com, exposa el document contractual que regirà (especificar compra o servei) a través del present lloc web. 

I d’una altra, l’Usuari – Client (d’ara endavant l’Usuari), sobre les dades proporcionades del qual té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

TOTS DOS ACCEPTEN el present document, i comporta que l’usuari:

 1. Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
 2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol oferta.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris. 

El prestador posa a la disposició d’aquests l’adreça d’e-mail info@restauraciofisandeco.com perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les compres realitzades a través d’https://www.restauraciofisandeco.com.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar el que fos adquirit prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els serveis oferts. En tot cas, abans de fer la compra han de consultar-se aquestes condicions generals.

FISANDECO no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes o serveis a la venda en la web.

L’usuari renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a FISANDECO per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels serveis adquirits en la present web, així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés a la web, incloent-hi pèrdues de dades o un altre tipus d’informació que pogués existir en l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a aquesta. 

 

 1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d’aplicació: El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es faci la compra.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un servei concret.

2.2 Territori d’aplicació: La compra de productes està activa per a tothom. 

2.3 Capacitat per a contractar: Per a poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar. 

2.4 Acceptació del client: La validació de la compra a través de la web es fa per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles en la web o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-la a la seva disposició per correu electrònic. 

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: FISANDECO es reserva el dret a fer canvis o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introduïssin una vegada feta una comanda, s’aplicaran les condicions vigents en la data en la qual es va efectuar aquesta compra.

 

 1. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN LA WEB:

3.1 Publicació de preus: Els preus són els mostrats en la nostra web. 

3.2 Informació de la venda: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, en la nostra pàgina web o la facilitada a Vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents en la web es mostren en llengua catalana (català).

3.3 Disponibilitat de productes: només els mostrats a la web. 

3.4 Comandes les 24 h, cada dia de l’any: L’horari de gestió de la compra és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l’any. L’horari d’atenció al client està detallat en l’apartat de contacte de la web. 

3.5 Frau: Si FISANDECO sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

 

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA:

S’informa que de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 • Aquesta pàgina web permet la compra a través de la funcionalitat de compra com a convidat.

En aquesta modalitat de compra, se us sol·licitarà únicament les dades imprescindibles per poder tramitar la comanda.

 • Feta la compra s’enviarà un correu electrònic a l’usuari de confirmació de comanda, on es detallarà les característiques del producte, el preu i les despeses d’enviament. FISANDECO enviarà la factura corresponent juntament amb el producte.
 • Els preus indicats a la web inclouen l’IVA. En el resum final de la compra apareixerà el preu total amb els impostos i despeses d’enviament inclosos. 
 • Es podrà efectuar el pagament amb targeta, mitjançant transferència bancària o bizum. 
 • Per poder acabar el procediment de compra, caldrà que l’usuari accepti les Clàusules Generals de Compra i la Política de Privacitat. 

Davant qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d’Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten en la web. 

FISANDECO proporcionarà Atenció al Client de manera GRATUÏTA a través del nostre email de contacte info@restauraciofisandeco.com, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular d’aquest. 

FISANDECO posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

 

 1. LLIURAMENT
 • Els productes comprats a través de la botiga s’enviaran a la direcció d’entrega que l’usuari indiqui un cop comprovat el pagament.
 • El servei d’entrega de FISANDECO es realitza en col·laboració amb diversos operadors logístics de reconegut prestigi. No s’entregaran comandes en apartats de correus ni direccions no permanents.
 • El termini d’enviament dels productes comprats, és de màxim tres dies un cop comprovat el pagament.
 • Les despeses d’enviament apareixeran un cop introduïda l’adreça d’entrega.

 

 1. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES: 

Tots els preus dels productes exposats inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten en la web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€). 

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrat durant el període de promoció. 

 Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van dur a terme les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta compra està o no subjecta a promoció.

 

 1. FORMES DE PAGAMENT: 
 • Les metodologies de pagament són targeta, transferència bancària i bizum. 
 • El sistema de seguretat utilitzat és SSL (Secure Sockets Layer)

 

 1. POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ, DEVOLUCIÓ O CANVIS:
  • Els usuaris tenen dret de desestimar la seva compra fins al moment de l’enviament del producte. En el cas en què l’enviament ja s’hagi produït, les despeses d’enviament aniran a càrrec de l’usuari.
  • Els usuaris tenen dret a la devolució del producte durant un termini de catorze dies laborables des de la recepció del producte. Les despeses d’enviament aniran a càrrec de l’usuari.

 

 1. REEMBORSAMENTS:

Quan es produeixi la devolució, es retornarà la quantitat pagada un cop comprovat el perfecte estat del producte i l’empaquetament original. El termini per a efectuar el reemborsament serà com a màxim dins dels catorze dies naturals des de la recepció del producte i a través del mateix mitjà en què es va efectuar la compra.

 

 1. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

 1. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per a aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari (si és considerat com a consumidor a l’efecte del TRLGDCU). 

 

 1. NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que es disposa a: 

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de vendes a distància);

Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades)

Normativa espanyola:

Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, i modificacions posteriors,

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals, 

Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i modificacions posteriors.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

 1. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte, trucant al telèfon d’Atenció al Client o a través del nostre email, llistat a dalt.

A més, tenim fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-les trucant al telèfon d’Atenció al Client o a través del nostre email, llistat a dalt.