Per complir amb l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

 

Denominació Social: FISANDECO

Domicili Social: AVINGUDA PUIGMAL cantonada PLA DELS ESTUDIANTS – 08560 MANLLEU – BARCELONA 

NIF: 33931415K

Telèfon: +34 660862860

E-mail: info@restauraciofisandeco.com

 

  1. OBJECTE

FISANDECO (Des d’ara també el prestador) posa a la disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web https://restauraciofisandeco.com/, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre quines són les seves condicions d’ús.

 Qualsevol persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, així com qualssevol altres disposicions legals que fossin aplicables.

 Com a usuaris, han de llegir atentament el present Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin al web, ja que aquesta pot sofrir modificacions, perquè el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer al web, sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

  

  1. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB

 2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web.

L’ús de la web té caràcter gratuït per a tots els usuaris. Els serveis subministrats pel prestador a través de la web estan subjectes al pagament d’un preu determinat en les condicions generals de contractació.

 2.2. Registre d’Usuari.

La compra dels productes o serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris, es permet la compra a través de la funcionalitat de compra com a convidat.

El registre d’usuari s’efectuarà en la forma expressament indicada en la mateixa secció del servei.

 2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. En aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a FISANDECO permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

 2.4. Menors d’edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes duts a terme pels menors a càrrec seu. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per a Internet, s’hauran d’establir mecanismes en els seus ordinadors, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

 2.5. Obligació de fer ús correcte de la web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la Llei i al present Avís Legal, així com la moral i els bons costums. En efecte, l’Usuari s’abstindrà d’usar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesius de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

 En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(A) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(B) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i l’ordre públic;

(C) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(D) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o la mateixa imatge de les persones;

(E) de qualsevol manera, perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

(F) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

  

  1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

 El prestador s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

 Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

FISANDECO no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

  

  1. COOKIES

 El present lloc web pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies emprades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’usaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.

  

  1. ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts patrocinats, anuncis o enllaços d’afiliats o de terceres webs.

 Entre els enllaços facilitats, existeix la possibilitat d’informar o fer referència a productes o serveis de tercers. Atès que des de la web no podem controlar els continguts introduïts pels tercers, FISANDECO no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts, ni garanteix l’experiència, integritat o qualitat dels seus productes. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

 FISANDECO tindrà publicats aquests enllaços fins que siguin eliminats o suspesos pel prestador o per l’anunciant, i no serà responsable encara que aquests anuncis puguin ser indexats per altres cercadors aliens a aquesta web.

 El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

 No obstant això, FISANDECO l’informa que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb aquests tercers, afiliats o anunciants mitjançant l’enllaç proporcionat per aquesta web, serà vàlid exclusivament entre l’usuari i l’anunciant o tercera persona i FISANDECO no tindrà cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis que poguessin ser ocasionats per la prestació de serveis i/o relacions contractuals o extracontractuals realitzades entre l’usuari i els anunciants o tercers contactades a través d’aquest portal, ja que el prestador només actua com a intermediari o mitjà publicitari.

  

  1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat. 

 

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 El lloc web, incloent-hi títol enunciatiu, però no limitatiu: la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

 Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 Els dissenys, logotips, text o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

 El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant l’esment o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

 Per a realitzar qualsevol mena d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic a dalt ressenyat.

 

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.